https://www.rb.no/slar-ring-om-tjernet-i-skogen-vil-rasere-naturen-rundt/s/5-43-2073245

Marikollen Skipark ble i 2015/16 vedtatt regulert helhetlig med bakkeareal, heiser, langrennsløyper, skileik- og akeområde, hoppbakker, parkering, snøproduksjon og alt tilhørende etter mange års forutgående planlegging. Det ble samtidig inngått en langsiktig avtale mellom Rælingen Kommunen og Rælingen Skiklubb (RSK). En masterplan ble utarbeidet, og ansvar og oppgaver ble fordelt mellom kommunen og RSK. I henhold til denne planen er det kommunens ansvar å tilrettelegge og bygge ny vanntilførsel fra Fjerdingbydammen. Et av de viktigste kriteriene for lønnsom drift av et alpinanlegg er nok snø slik at anlegget kan åpne tidlig i vintersesongen.
Snøproduksjonsanlegget må kunne snølegge alle aktivitetsarealer på tre til seks døgn ved minus fem grader eller kjøligere. Dette er nødvendig for å sikre tidlig sesongstart og lang sesong. Anlegget skal være attraktivt for å sikre besøkende, og dermed nødvendige inntekter og bærekraftig drift.


Som vannkilde for snøproduksjonen har Fjerdingbydammen pekt seg ut til å være det desidert beste og eneste reelle alternativet. Nåværende vanntilførsel via kommunalt vann har ikke nødvendig kapasitet og er ikke økonomisk bærekraftig. Dette vannet er heller ikke egnet til snøproduksjon på grunn av renhet og temperatur.
I tillegg spares mye energi ved at vannet mates inn på vannpumpene med fall/trykk fra Fjerdingbydammen.
Dammen vil i tillegg til å gi vann til snøproduksjon også være en reguleringsdam som vil gi flomvern for Fjerdingby sentrum og nedover langs Sundbekken, og vil gi et sterkt etterlengtet badeanlegg/rekreasjonstilbud for Fjerdingsbyområdet, og i gangavstand for befolkningen i Fjerdingbyområdet.


Fjerdingbydammen som vannkilden ble i 2016 akseptert fra Fylkesmannen i Akershus, men møter motgang nå pga. at noen naturarter i mellomtiden har blitt rødlistet, i hovedsak er dette spissnutefrosken.
Som det fremkommer i Rælingens kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2023-2034, inngår det tiltak om etablering av Fjerdingbydammen som vannmagasin for snøproduksjon i Marikollen. Da det er naturverdier i området som legger føringer for prosjektet, skulle også alternative vannkilder vurderes. Dette har blitt utført.
Fra høsten 2022 til starten av 2023 utførte konsulentselskapet SWECO på oppdrag fra Rælingen kommune og med innspill fra Rælingen Skiklubb andre alternative vannkilder.


Alternativene som ble utredet utover Fjerdingbydammen var:
• Dagens løsning. Eksiterende dam + drikkevann
• Åmotdammen, hevert over Marikollåsen + selvfall
• Åmotdammen, pumpe + selvfall
• Åmotdammen, borring gjennom åsen med selvfall Ramstadsjøen, pumpe + selvfall
• Ramstadsjøen, hevert + selvfall• Ramstadsjøen, borring gjennom åsen og selvfall

• Marikollen, overvannsbasseng

• Marikollen, magasinering + smådammer + drikkevann

• Øyeren/Nitelva

• Snølagring

• Alternativ damlokasjon

Felles for alle alternativene er at de er urealistiske med bakgrunn i byggekostnader og/eller driftskostnader, og dermed ikke gjennomførbare. Høye driftskostnader fremkommer ved høyt energiforbruk for pumping av vann fra kilde, eller bruk av kommunalt renset og kloret drikkevann. I tillegg vil ingen av alternativene dekke behovet for flomsikring, ei heller et lenge etterlengtet rekreasjonsområde.

I artikkelen henvises det til at Rælingen Skiklubb hadde 300.000 kroner i kostnader for vann og avløpsavgifter i 2022. Dette var for vintersesongen 2021/22 hvor det var tilgjengelig naturlig rennende vann for snøproduksjon slik at behovet for kjøp av vann var redusert. Dette var ikke tilfelle for snøproduksjonen i 2022/23.

For vintersesongen 2022/23 har RSK hatt 600.000 kroner i utgifter til kommunalt vann for snølegging i tillegg til 900.000 kroner i utgifter til strøm etter fratrekk av strømstøtte.

Fullt utbygget anlegg krever mer enn den doble mengden snø som ble produsert sesongen 2022/23.

I samme setning hevdes det også at RSK har ganske god økonomi og et overskudd på ni millioner i 2022 som følge av massetilkjøring. Dette er feil da massedepotinntektene er bundet til utbyggingen av skiparken i henhold til avtalen med kommunen.

Rælingen skiklubb består av hovedklubben og fire undergrupper; Alpin, Langrenn, Hopp og den nystartede Freeski&Snowboard.

Alpin bære alle utgifter til snølegging og drifting av alpinanlegget, all sportslig alpin aktivitet, og alle inntektene på dette. På grunn av de høye driftsutgiftene gikk RSK Alpin med mer enn en million kroner i underskudd i driften for sesongen 2022/23.

Kapital som tilføres gjennom massetilkjøring i alpinanlegget tilfaller RSK hovedklubb, og er øremerket utbygging av Marikollen Skipark.

En forutsetning for avtalen mellom Rælingen kommune og Rælingen Skiklubb fra 2015 er at det ikke er åpning for å benytte disse midlene til løpende driftsutgifter av noen art.

Dette følges opp nøye og kontrolleres av kommunen og styres gjennom styringsgruppe bestående av aktuelle ledere i Rælingen kommune og tilsvarende i Rælingen Skiklubb.

For å fullføre Marikollen skipark som opprinnelig planlagt, er det gjenstående 30 millioner kroner i investeringer. RSK har store deler av dette, men mangler allikevel et anselig antall millioner kroner for sluttføring.

RSK kan ikke gå videre med utvidelsen mot «Nye Marikollen» som planlagt vil bestå av ny heis på 800 meter opp til overfor Blystadlia, en skicrossløype, og flere andre nedfarter uten å være garantert at det er mulig å snølegge områdene.

Opprinnelig skulle Marikollen skipark stå ferdig i 2021/22. Med planen som foreligger nå så vil Fjerdingbydammen være ferdig utbygget ca. 2028. Dette vil si at RSK er avhengig av å benytte dyrt, renset og kloret drikkevann til snøproduksjon, som tilsier skyhøye driftsutgifter og stor usikkerhet knyttet til driften.

Forrige sesong var kald nok til at Skiklubben kunne gjennomføre snølegging i hele 25 døgn. Statistisk sett så har imidlertid vinteren blitt 22 dager kortere på 30 år. Uten tilgang på tilstrekkelig mengde vann når temperaturen er lav nok til å snølegge, er det stor fare for at Marikollen Skipark vil framstå som et brunt hogstfelt med nær sagt null aktivitet for barn, unge og voksne.

Vi har også friskt i minne vannkrisen som inntraff tidligere i år. Det ville slått helt katastrofalt ut for Marikollen Skipark hvis det hadde skjedd under snøleggingsperioden.

Som resultat av alle utsettelser på vannkilde og dermed videre utbygging, har RSK også problemer med å beholde nødvendig kompetanse. Vi mister vår driftsleder som resultat av dette i september.

Andre negative effekter på manglende vann til snølegging er at RSK må prioritere strengt hvilke aktiviteter som kan gi inntekter for å overleve. Dette medfører en nedprioritering av snølegging av det fantastiske barneområdet med skibånd som er gratis for alle brukere. Og snølegging av langrennsstadion med lysløypetrasèene må utsettes til det garantert er mulig å åpne alpinanlegget for å være sikre noe inndekning av de høye driftsutgiftene.

RSK inngikk samarbeid om utvikling av Marikollen Idrettspark med Rælingen Kommune fordi vi så potensialet og mulighetene som lå i et idrettsanlegg for mange idretter samlet på ett sted. Vi forstod tidlig i prosessen hva et slikt fantastisk anlegg kunne bety for befolkningen, spesielt for barnas muligheter til å utfolde seg i idrett. Dette har vært drivkraften til at det har vært en unik dugnadsånd som har muliggjort utbyggingen.

Det nærmer seg kommunevalg. Vi oppfordrer alle de politiske partiene i Rælingen om å tydeliggjøre sitt syn på oppdemming av Fjerdingbydammen i god tid før dette.

Denne klargjøringen kan ikke bestå av setninger som inneholder «utrede andre alternativer» eller liknende, fordi dette er allerede utredet. Nå må vi samles om et felles mål for å få Marikollen Skipark ferdigstilt.

Når dette blir fremstilt som en valgkampsak vil vi oppfordre partiene til å gjøre det så enkelt som mulig for oss innbyggere å velge blant de partiene som ønsker kortreist og et samlet idrettsanlegg i Marikollen som gir god folkehelse for barn, unge og voksne.

Rælingen 17. august 2023


Geir Kolstad
Styreleder Rælingen Skiklubb og Rælingen Idrettsråd

Erik Solberg
Kretsleder Akershus Skikrets

Cecilie Wenger
Styreleder RSK Alpin

Geir Botten
Styreleder RSK Hopp

Lars Rivenes
Styreleder RSK Freeski&Snowboard